Un servei diligent,
eficaç, seriós i avalat
per l'experiència
i especialització

Telf. 938 649 560

info@patongarciaasesores.com

Contacti amb nosaltres i consulti sense cap compromís

Assessoria comptable

Assessoria Comptable

L'objectiu bàsic de la comptabilitat és conèixer l'estat financer d'un negoci, per això prestem una atenció permanent a totes les qüestions que es puguin plantejar en l'empresa, d'acord amb el Pla General Comptable.

Ordre i verificació de tota la documentació aportada per l'empresa, elaborant els corresponents assentaments comptables.

Confecció de la comptabilitat:

Recepció, ordenació i verificació de tots els documents aportats per l'empresa.

Elaboració dels assentaments i moviments comptables, d'acord al Pla General Comptable (PGC).

Confecció de assentaments abans del Tancament:

  • Regularitzaciones
  • Amortizacions
  • Provisions

Comptabilització de l'Impost de Societats.

Confecció dels llibres obligatoris segons el Codi de Comerç i les Administracions Públiques.

  • Diari
  • Balanços

Llibre de Registre d'IVA.

Els llibres obligatoris de comptabilitat han de ser presentats en l'organisme competent per a la seva Legalització.

Confecció de Comptes Anuals: Un cop tancada la comptabilitat, es confeccionaran els comptes anuals que la Societat està obligada a presentar davant el Registre Mercantil que sigui procedent, per al seu registre i publicació.

Presentació de Comptes: Els comptes anuals es presentaran al Registre Mercantil que procedeixi segons requisits establerts en forma i termini.

Assessorament Comptable: Atenció permanent sobre tot tipus de qüestions que pugui plantejar l'empresa de l'Comptabilitat sempre atenent al Pla General Comptable.