Un servei diligent,
eficaç, seriós i avalat
per l'experiència
i especialització

Telf. 938 649 560

info@patongarciaasesores.com

Contacti amb nosaltres i consulti sense cap compromís

Política de privacitat

Política de privacitat

Mitjançant aquest avís, Paton García Assessors, informa als usuaris dels diferents llocs web d'Internet de la seva propietat sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "les Dades Personals") perquè els Usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar a Paton García Assessors les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Paton García Assessors al lloc web oa través del Lloc Web. Paton García Assessors es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Paton García Assessors anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Certs serveis prestats en el Lloc Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats per Paton García Assessors als corresponents fitxers automatitzats, sent Paton García Assessors responsable d'aquests fitxers. Paton García Assessors li proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privacitat o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment per tal que Paton García Assessors procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les resposta a les preguntes sobre Dades Personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa. L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Paton García Assessors són veraces i es fa responsable de comunicar a estos qualsevol modificació en els mateixos. La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb Paton García Assessors, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l'Usuari decideixi subscriure, donar-se de alta o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, el enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Paton García Assessors i / o per tercers, actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'Usuari no queda obligat a contestar.

Paton García Assessors ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal · lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a Paton García Assessors. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En certs casos, a més, es proposen cedir les Dades Personals a tercers. Quan sigui procedent, aquesta circumstància serà degudament advertida als Usuaris en els formularis de recollida de dades personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus d'activitats a les quals es dedica i la finalitat a què respon la cessió. L'Usuari podrà oposar-se en tot moment a qualsevol o totes les cessions esmentades mitjançant l'exercici dels seus drets segons es detalla més avall.

Els Usuaris tenen reconeguts els drets d'accés, cancel · lació, rectificació i oposició, així com el dret a ser informats de les cessions realitzades, respecte de les seves Dades Personals. L'Usuari, o el seu representant legal, podrà exercitar aquests drets mitjançant sol · licitud adreçada a Paton García Assessors per correu certificat amb justificant de recepció, en la qual concreti la seva petició i aporti còpia del seu DNI o document acreditatiu de la representació, a la següent adreça
P&G ASESORIA TECNICA LABORAL SCP
ATT: Departament Jurídic
Calle CADERNERA, 35
(08184) Palau-solità i Plegamans